Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľom webstránok na www.nabytokke.sk je spoločnosť PARTS, s.r.o., so sídlom: Cottbuská 6, 04001 Košice, IČO: 36212491, e-mail: parts@parts.sk, (ďalej „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“).

Prevádzka:    Priemyselná 3, 04001 Košice, tel:0905615433

Článok 1Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej „podmienky“ alebo „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na nákup tovaru, produktov prostredníctvom webstránok na www.nabytokke.sk (ďalej len „obchod“). Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej „užívateľ“, „zákazník“, resp. „kupujúci“, resp. „odberateľ“)

Užívateľ, zákazník, ktorý užíva, prezerá si na stránke www.nabytokke.sk obchod prejavuje súhlas s Pravidlami spracúvania osobných údajov a / alebo vyplní aj svoje osobné údaje, či potvrdí Objednávku elektronicky, vyjadruje svoj Súhlas, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačnými podmienkami, Pravidlami spracúvania osobných údajov, ďalšími podmienkami a príslušnými zákonmi a právnymi predpismi.

Užívateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si prezerá tovar, produkty v obchode bez zadania objednávky, bez vyplnenia osobných údajov.

Zákazník, resp. Spotrebiteľ, resp. Kupujúci sa rozumie v obchode registrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu, alebo zaslala e-mail alebo objednala tovar osobne

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo zaslaný e-mailom alebo osobne.

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a spotrebiteľa a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená samostatná kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka kupujúceho v obchode za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, ktorú zmluvné strany potvrdením objednávky akceptujú.

Článok 2. Postup pri objednávaní

Zákazník si môže cez obchod objednať akýkoľvek tovar.
Celková suma objednávky musí presiahnuť sumu 50.00€. Objednávka tovaru v hodnote menšej ako 50.00€ nebude umožnená.

Vytvorenie objednávky je podmienené pravdivým a úplným vyplnením údajov, ktoré od neho systém vyžaduje, pričom sa má za to, že ak zákazník uvedie aj IČO, vystupuje a nakupuje ako zástupca právnickej osoby. Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy.

Po registrácii na (neplatí pre neregistrovaných užívateľov) bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri opakovaných nákupoch prihlasovať. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky. Zákazník sa zaväzuje svoje prihlasovacie údaje chrániť pred zneužitím, keď že poskytnutie tretej osobe sa bude považovať za zneužitie identity zákazníka.

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil, poprípade bol prevádzkovateľom oboznámený o vlastnostiach tovaru, o jeho cene a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný uhradiť. Zákazník je povinný pre dokončenie objednávky si vybrať z ponúkanej voľby: spôsob úhrady a dopravy. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná prevádzkovateľom, o čom bude zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky.

Doručením potvrdenia o prijatí objednávky e-mailom kupujúcemu sa Zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú v zmysle týchto Obchodných podmienok, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru, cenu, platobné podmienky a dodacie podmienky našich zmluvných partnerov.

Prevádzkovateľ si môže v jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky. Prevádzkovateľ je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť apod.), vždy oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, považuje sa objednávka za neplatnú. Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal, v celom rozsahu s nimi súhlasí a týmto úkonom sa stáva spotrebiteľom.

Článok 3. Platobné podmienky

Všetky ceny produktov v obchod sú uvedené v mene Eur a vrátane aktuálne platnej sadzby DPH.

Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady na účet prevádzkovateľa, resp. príjemcu, na ktorý mala byť úhrada poukázaná.

V prípade objednávky s úhradou vopred môže zákazník manuálne uhradiť potrebnú sumy bankovým prevodom, alebo priamym vkladom na náš účet v ktorejkoľvek banke (všetky informácie potrebné k úhrade sumy vrátane čísla účtu príjemcu od nás obdrží). Po pripísaní sumy na účet príjemcu bude zákazníkovi bezodkladne zaslaný tovar. Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou, objednávku bude potrebné zaplatiť doručovateľovi, kuriérovi pri preberaní tovaru. Prevádzkovateľ využíva doručovanie zásielky, montáž tovaru osobne alebo s poskytovateľmi, ktorí sú uvedení v objednávke.

Článok 4. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

TERMÍN: Prevádzkovateľ sa zaväzuje zahájiť práce na objednaný tovar zákazníkovi,  najneskôr však do 7 pracovných dní od uhradenia objednávky, zálohovej platby alebo jej prijatia prevádzkovateľom. Ak prevádzkovateľ nemá požadovaný tovar vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 4 týždňov od objednávky. Orientačný čas doručenia si zákazník zistí e-mailom, chatom, SMS, alebo telefonicky s prevádzkovateľom. Zvyčajne je tovar spravidla dodaný v nasledujúci pracovný deň alebo do 2 (dvoch) pracovných dní, ak je skladom, resp. tovar označený textom „tovar je na objednávku“, do 30 (tridsať) dní od jeho objednania.

Ak vyššie uvedená doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, prevádzkovateľ sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode zmluvných strán o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, prevádzkovateľ sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, okrem „tovar je na objednávku“.

MIESTO A DORUČENIE: Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v objednávke ako „adresu doručenia“. Ak je adresa na doručenie rozdielna od adresy sídla / bydliska zákazníka, je zákazník povinný tak uviesť s objednávke. Zákazník je povinný informovať prevádzkovateľa o tom, že poveruje inú Zodpovednú osobu na prevzatie zásielky a vyplniť jeho kontaktné osobné údaje: meno, priezvisko, tel.číslo.

Ak si zákazník vyberie ako spôsob dopravy osobný odber v mieste sídla prevádzkovateľa spoločnosti PARTS, s.r.o., na adrese: Priemyselná 3, 04001 Košice, bude tento možný len v prípade fyzickej prítomnosti objednaného tovaru na sklade. V prípade jeho nedostupnosti bude so zákazníkom dohodnutý alternatívny postup. Dĺžka rezervácie pri osobnom odbere zákazníkom je 48 hodín od potvrdenia objednávky. Prevádzkovateľ môže doručiť zásielku zákazníkovi aj vlastnými prostriedkami.

Pre zabezpečenie doručenia tovaru spolupracujeme výhradne so zmluvnými doručovateľmi, kuriérmi, ktorým poskytujeme osobné údaje zákazníka pre plnenie zmluvných podmienok (prevažne tieto tretie osoby):

–       Slovenská pošta a.s., sídlo Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124,

–       Direct Parcel distribution SK s.r.o., sídlo: Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498.

Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená zodpovedná osoba s výnimkou dopravcu, kuriéra prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 1. a) tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

NÁKLADY: Ak suma objednávky je nižšia ako 50 €, bude doprava tovaru realizovaná na náklady zákazníka (jednotná sadzba 4,00 € na celú objednávku pri platbe dobierkou alebo 3,50 € na celú objednávku pri platbe vopred). Ak suma objednávky je viac než 50 €, prevádzkovateľ dodá tovar zákazníkovi na svoje náklady (v rámci dodania v celej Slovenskej Republike). Ak si však zákazník zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo z iného dôvodu, o ktorom prevádzkovateľa, resp. kuriéra včas vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru a prípadné opakované doručenie bude vykonané na náklady zákazníka alebo v zmysle dohody zmluvných strán.

BALENIE: Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky. Zásielka bude zabalená v štandardnej kvalite, rozmeroch, hmotnosti ak to zakúpený tovar umožňuje. Elektro bicykle môžu byť zabalené v neštandardných rozmeroch, lebo povaha tovaru si to vyžaduje. Všetky neštandardné parametre tovaru budú mať vplyv na samostatné prepravné a doručovanie náklady. Budeme sa snažiť používať ekologické balenie, prípadne vratné obaly po dohode zmluvných strán.

Článok 5. Storno objednávky

Zrušenie alebo stornovanie objednávky sa riadi zákonom 102/2014 Z.z. Ustanoveniami tohto čl. 5 nie je dotknuté právo zákazníka, kupujúceho, na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov, ako je uvedené v čl. 6 nižšie, okrem prípadu „tovar je na objednávku“.

A. Storno objednávky zo strany zákazníka 

Zákazník má právo stornovať objednávku a to v prípade, ak cena z objednávky, zálohovej faktúry, ešte nebola uhradená, výhradne zaslaním e-mailu na parts@parts.sk. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení zálohy, resp. ceny z objednávky, ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota podľa článku 4, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom “tovar je na objednávku”, alebo tovar cene vyššej než 300,-Eur (tristo eur) aj storno poplatok vo výške 20% z ceny tovaru.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať za „tovar na objednávku“ alebo tovar v cene vyššej než 300,-Eur (tristo eur), zálohu vo výške minimálne 33% z uvedenej ceny tovaru (s DPH).

V prípade, že sa stornovanie objednávky zákazníkom bude opakovať, má právo prevádzkovateľ prehodnotiť zmluvný vzťah a obmedziť, či ukončiť zmluvný vzťah, resp. neumožniť zákazníkovi uzatvoriť nasledovnú objednávku a zrušiť zákazníkovi užívateľský účet.

B. Storno objednávky zo strany prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, prevádzkovateľ bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky, resp. zálohovej faktúry alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode zmluvných strán o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť späť zákazníkovi do 14 dní na jeho účet alebo adresu sumu, ktorú obdržal, okrem prípadu „tovar je na objednávku“.

Článok 6. Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

Zákazník, ktorý vo vzťahu k prevádzkovateľovi vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané prevádzkovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty, okrem prípadu „tovar je na objednávku“.

Záručná doba na tovary je stanovená na 24 mesiacov s podmienkou dodržania záručných prehliadok zo strany spotrebiteľa, kupujúceho.

Zákazník berie na vedomie aj ustanovenia podľa §3 a hlavne ods. h), i), j), k).

Pri odstúpení od zmluvy zo strany zákazníka, spotrebiteľa, v prípade tovaru označeného v ponuke textom “tovar je na objednávku”, alebo tovar v cene vyššej než 300,-Eur je storno poplatok vo výške 20% z ceny tovaru. Myslí sa tým 2x (krát) cena dopravy K aj OD zákazníka, náklady za materiál, použitie, znečistenie, poškodenie, balenie a iné.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje iba e-mailom na parts@parts.sk.

Odstúpenie od zmluvy – formulár na stiahnutie

V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spolu s kópiou dokladu o kúpe prevádzkovateľovi, a to osobne v prevádzke prevádzkovateľa, alebo zaslaním zásielkovou službou, na adresu predávajúceho, alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s prevádzkovateľom, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil, okrem prípadu „tovar je na objednávku“. Tovar nesmie javiť známky opotrebenia alebo používania, tovar nebol používaný v rozpore s návodom na používanie, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď.

Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť prevádzkovateľovi.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr  do 14 dní odo dňa doručenia Formuláru o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal vrátane nákladov na výrobu, dopravu, dodanie, montáž, poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak v zmysle obmedzení uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, okrem prípadu „tovar je na objednávku“. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však prevádzkovateľ zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný prevádzkovateľom, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník.

V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 1. a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka, Objednávkou, úhradou zálohy, prípad „tovar je na objednávku“ a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
 2. b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
 3. c) tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 4. d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;
 5. e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 6. f) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť, a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 7. g) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 8. h) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
 9. i) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 10. j) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 11. k) nedodržal záručné prehliadky stanovené prevádzkovateľom,
 12. l) používanie tovaru v rozpore s návodom na používanie.

Tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno. Prevádzkovateľ má právo rozhodnúť v konkrétnom prípade inak. Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať alebo po dohode so zákazníkom mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude prevádzkovateľom akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Článok 7. Reklamačné podmienky

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí, resp. montáži. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný, nefunkčný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom protokol o škode / reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. Akékoľvek odchýlky úplnosti dodávky medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na faktúre alebo dodacom liste je kupujúci povinný oznámiť do 3 pracovných dní predávajúcemu. Po tomto termíne sa považuje dodávka za úplnú.

Reklamačný formulár na stiahnutie

Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka. Ak kupujúci použije výrobok neprimeraným spôsobom alebo v exteriéri tak, sú obmedzené práva zákazníka niečo reklamovať.

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku 24 mesiacov od dňa predaja. Zákazník si môže právo na opravu vadného tovaru uplatniť e-mailom. Pri uplatnení práva na opravu, či reklamáciou, predloží, resp., prinesie zákazník doklady, faktúry, prípadne inú formu daňového dokladu. Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti prevádzkovateľa za vady, t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu, prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane faktúry, prípade inej formy daňového dokladu a záručného listu do prevádzky prevádzkovateľa, okrem „tovar na objednávku“. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť i na inom spôsobe odovzdania tovaru. Zmluvné strany majú právo navrhnúť dohodu a zaslať e-mailom na parts@parts.sk.

V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom, najmä poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, nedodržaním záručných prehliadok zákazník je povinný nahradiť prevádzkovateľovi všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli, v rozpore s návodom na používanie, zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou, resp. autorizovaným servisom, alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím. Dôkazné bremeno pre uplatnenie reklamácie znáša zákazník, spotrebiteľ.

Článok 8. Ochrana osobných údajov – stručne

8.1       Zmluvné strany sa dohodli, že podrobné Pravidlá spracúvania osobných údajov v zmysle Zákona č.18/2018, Z.z. o ochrane osobných údajov, sú záväzné pre všetky zmluvné strany aj tretie strany, partnerov prevádzkovateľa v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok.

8.2 SÚHLAS. Zákazník, spotrebiteľ resp. dotknutá osoba (ďalej ako „zákazník“ alebo „dotknutá osoba“), fyzická alebo právnická osoba, prezeraním a užívaním webstránok poskytuje svoje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne.

8.3       Zákazník, dotknutá osoba, zároveň vyjadruje svoj súhlas na spracúvanie osobných údajov dobrovoľne aj pre tretie strany, partnerov, poskytovateľov, sprostredkovateľov, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorené samostatné zmluvy.

8.4       Zákazník berie na vedomie, že prevádzkovateľ nemôže splniť objednávku a plnenie zmluvy, ak dotknutá osoba nesúhlasí so spracúvaním osobných údajov a Všeobecných obchodných podmienok.

8.5 ÚČELOM spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníka, predzmluvné vzťahy, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo e-mailom, plnenie objednávky, plnenie zmluvy, vystavenie daňového dokladu, doručenie tovaru, montáž tovaru, prípade reklamácia a zákaznícky servis.
8.6. PRÁVA ZÁKAZNÍKA: Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať, opraviť, zmeniť, doplniť. Zákazník môže požiadať prevádzkovateľa o plnenie svojich práv, ako dotknutej osoby kedykoľvek e-mailom.

Článok 9. Platnosť a účinnosť

9.1. Všetky vzťahy vznikajúce medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

9.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia, okrem prípadu ak prebieha plnenie reklamácie s dotknutým zákazníkom, kde sa na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžaduje súhlas oboch zmluvných strán. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením www.nabytokke.sk.
9.3.      Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 043 79 Košice, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 055/622 07 81, e-mail: info@soi.sk.

9.4. Prílohy Všeobecných obchodných podmienok:

Pravidla spracúvania osobných údajov

Reklamačný poriadok (PDF)

Formulár na odstúpenie od zmluvy (PDF)

Formulár na odstúpenie od zmluvy (docx)

Reklamačný formulár (PDF)

Reklamačný formulár (docx)

9.5. Používaním týchto webstránok užívateľ súhlasí so zhromažďovaním a spracúvaním informácií a o nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

9.6.      Užívateľ, zákazník, spotrebiteľ, kupujúci vyhlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, a že s týmito súhlasí.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.10.2018